Regulamin Świadczenia Usług Internetowych

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych

1. Verakom odpowiada za sprawne działanie serwera i nie ponosi odpowiedzialności za pracę komputerów i węzłów sieci Internet.

2. Verakom nie odpowiada za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie usług internetowych w przypadku, gdy wynika to z:
- siły wyższej (zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, nie możliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności: katastrofalne działania sił przyrody, wojna, strajk generalny i długo trwałe awarie w dostawie energii itp.),
- awarii mediów telekomunikacyjnych,
- awarii powstałej z winy Abonenta

3. Verakom zapewnia poufność poczty zgromadzonej na koncie pocztowym serwera Verakom z zastrzeżeniem pkt.9.

4. Verakom zapewnia poufność hasła do konta Abonenta.

5. Ponieważ sieć Internet jest siecią otwartą Verakom nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie poufności poczty w innych komputerach sieci Internet, np. w komputerze adresata poczty.

6. W celach reklamowych Verakom ma prawo do wymieniania swoich klientów oraz przedstawiania ogólnego zakresu usług świadczonych na ich rzecz, chyba że klient zastrzegł w Umowie nieujawnianie tych informacji.

7. Zabronione jest wykorzystywanie poczty elektronicznej i stron www do celów niezgodnych z prawem np. nielegalnej dystrybucji oprogramowania komercyjnego lub wirusów komputerowych oraz spamu (niezamówionej korespondencji handlowej). W przypadku naruszenia niniejszego przepisu, Verakom zastrzega sobie prawo udostępnienia zasobów konta pocztowego odpowiednim organom ścigania, oraz zablokowania korzystania z usługi.

8. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Verakom danych osobowych dla potrzeb świadczenia usług prmocyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. Odpowiedzialność z tytułu praw autorskich do użytych materiałów reklamowych umieszczonych na stronach www ponosi abonent.

10. Rozliczanie i pobieranie opłat za usługi internetowe odbywa się według następujących zasad:

11.1 Należności za wykonywanie usług internetowych pobierane są na podstawie faktur wystawianych przez Verakom. Faktury wystawiane są na podstawie cennika. Verakom wystawia faktury bez podpisu abonenta.

11.2 Faktury dostarczane są droga pocztową. Istnieje możliwość odebrania faktury w siedzibie Verakom.

11.3 Należność za usługi jest płatna w ciągu 14 dni od daty doręczenia faktury pod rygorem zapłaty odsetek ustawowych, przelewem na konto: Bank Inteligo w Warszawie nr rachunku: 50102055581111134334100073 lub gotówką w kasie firmy.

11.4 Na drukach wpłat bądź przelewów konieczne jest podawanie numeru faktury, której dotyczy wpłata.

11.5 .Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku zwłoki w płatności za usługi przekraczającej 30 dni.

11.6. W przypadku braku wypowiedzenia umowy przez Abonenta na 30 dni przed końcem okresu za który został opłacony abonament, Verakom wystawi nowy fakturę na taki sam okres jak uprzednio z wyszczególnieniem w niej wszystkich składników opłat wg aktualnego cennika.

11.7 O wprowadzanych zmianach cen, Abonenci będą informowani co najmniej 14 dni przed datą zmiany cen.